Privacy Policy

Algemene Voorwaarden RNWB Tilburg (Rijdende Nacht Winkel Tilburg)

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van RNWB Tilburg, handelend onder de naam Rijdende Nacht Winkel Tilburg, gevestigd te Tilburg.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
  2. RNWB Tilburg behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen.
  3. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling door RNWB Tilburg. RNWB Tilburg heeft het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
 3. Betalingsvoorwaarden

  1. Betaling dient te geschieden op het moment van levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. Levering

  1. RNWB Tilburg streeft naar tijdige en correcte levering van bestelde producten.
  2. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
  3. RNWB Tilburg is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.
 5. Retourneren en Klachten

  1. Klachten over geleverde producten dienen binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan RNWB Tilburg.
  2. Producten kunnen alleen worden geretourneerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van RNWB Tilburg.
 6. Aansprakelijkheid

  1. RNWB Tilburg is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door gebruik van geleverde producten.
  2. De aansprakelijkheid van RNWB Tilburg is beperkt tot het bedrag van de door de klant betaalde prijs voor het betreffende product.
 7. Overmacht

  1. In geval van overmacht heeft RNWB Tilburg het recht de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 8. Toepasselijk Recht en Geschillen

  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RNWB Tilburg gevestigd is.
Om u een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies.
cookie policy.
Hoofdmenu Categorie Menu CONTACTEER ONS!
Wat zoek je in Partdo?